Ontgraving is het opgraven van stoffelijke resten of urnen die begraven werden of het uitnemen van een urne uit het columbarium. Na de ontgraving volgt een andere vorm van begraving, gekozen door de nabestaanden.

Een ontgraving is alleen mogelijk op gerechtelijk bevel of na een schriftelijke toelating van de burgemeester. Het verlenen van toestemming tot opgraving door de burgemeester kan alleen om ernstige redenen.

U moet niks meebrengen.

De ontgraving of verplaatsing moet schriftelijk aangevraagd worden bij het gemeentebestuur.

De ontgraving gebeurt door een gespecialiseerde firma in opdracht van het gemeentebestuur. De aanvrager staat in voor alle kosten die hieraan verbonden zijn, namelijk: de ontgraving zelf, de administratieve regeling, de aanwezigheid van een grafmaker.

  • De ontgraving van een kind dat minder dan 10 jaar was op het tijdstip van overlijden kost 1000 EUR.
  • De ontgraving van een lichaam kost 1500 EUR.
  • De overplaatsing van een urne kost 500 EUR.

De retributie is contant te betalen tegen afgifte van de vergunning.

Er moet geen vergoeding betaald worden voor:

  • Ontgravingen op bevel van de gerechtelijke overheden;
  • Ontgravingen die gebeuren met het oog op het overbrengen van een oud naar een nieuw kerkhof, het begraven in een als concessie vergunde begraafplaats en van urnen bijgezet in het columbarium of begraven in een urnenveld waarvoor ook een concessie werd verleend;
  • Ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen als de ontgraving gebeurt omwille van openbaar belang of dienstnoodwendigheden.