Algemene info over het project

  • Integrale heraanleg van de wegenis en riolering van de Ropstraat.
  • Met extra aandacht voor de veiligheid voor fietsers en voetgangers.
  • Verhogen van de leefbaarheid in de straat met waar mogelijk groenzones en bomen.

Projectzone

Haasdonk, Ropstraat tussen Zandstraat en Bankstraat.

Ontwerpplannen

Onder het topic 'Downloads' (onderaan deze pagina) zijn de ontwerpplannen beschikbaar. 

Waarom/doel van het project

Aandacht voor veiligheid

  • We verhogen in de straat de verkeersveiligheid door o.a. vernieuwing van het wegdek en aanleg van verhoogd voetpad.
  • Veilige fietsroute voor schoolgaand verkeer en fietsers vanuit de Bankstraat en de Zandstraat. 
  • Snelheidsremmende maatregelen genomen met aanleg van verkeersplateau ter hoogte van de school. Het snelheidsregime van 30 km/uur blijft behouden.

Noodzaak tot aanleg riolering

Aanleg van gescheiden rioleringsstelsel (gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater).

In bepaalde situaties moeten eigenaars dan afkoppelen. Wat dit concreet betekent, lichten we toe tijdens het infomoment.  Meer info hierover kan u alvast in onderstaande link terugvinden. 

meer informatie over afkoppelingen

Kostprijs

Dit kunnen we pas meegeven na de gunning van dit project.

Op 16 april 2024 werd een infomoment gehouden over deze werken.

Ontwerpfase

In voorbereiding

Voorbereidende nutswerken

Er zullen voorafgaandelijk werken gebeuren aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit, enz.). U ontvangt hierover tijdig informatie via een bewonersbrief.

Start van en verwachte duurtijd werken

De exacte uitvoering van de wegen- en rioleringswerken ligt nog niet vast, maar wordt verwacht in het voorjaar van 2025. Tiijdens een 2e infomoment krijgen de betrokken inwoners alle informatie over de definitieve uitvoering en fasering.

Verkeershinder

Werken nog niet in uitvoering.

Wegenwerken in Beveren