Gemeente Beveren heft een belasting op de aanvragen en meldingen in het kader van

  • aanvragen tot het bekomen van planologische attesten, stedenbouwkundige attesten en conformiteitsattesten
  • meldingen en aanvragen bedoeld in het Decreet 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning
  • aanvragen volgens het K.B. 23.09.1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen
  • aanvragen volgens het K.B. 20.07.2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de vergunningsaanvraag of melding heeft ingediend.

De belastingplichtige (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet of van bij de kennisgeving van de aanslag. 

Tijdens of na de vergunnings- of meldingsprocedure ontvangt de aanvrager of exploitant een factuur per mail.  Een betalingsbewijs dient dus niet toegevoegd te worden bij het indienen van de aanvraag.