Als uw bebouwbare grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, na een bestemmingswijziging een onbebouwbare grond wordt, dan kunt u een vergoeding krijgen voor de geleden schade.

De vergoeding bedraagt 80 % van de waardevermindering van de grond als gevolg van de bestemmingswijziging.

U moet niks meebrengen.

Een planschadevergoeding wordt niet automatisch toegekend. Als u als eigenaar meent recht te hebben op deze vergoeding, dient u een planschadevordering in bij de rechtbank van eerste aanleg. U doet dit uiterlijk één jaar na het ontstaan van het recht op de planschadevergoeding.

Een aanvraag tot planschadevergoeding is gratis.