Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als u de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wil zien, dan kan u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heeft u meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op ! Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

U moet niks meebrengen.

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

U moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.

  • stedenbouwkundig attest: 25 euro
  • planologisch attest: 100 euro (+ gedeelde kosten voor ontwerper voor opmaak RUP)
  • aanvraag inlichtingen via digitaal notarisattestenloket: 75 euro
  • aanvraag inlichtingen op papier: 100 euro