Een vereniging kan door het gemeentebestuur erkend worden als sociaal-culturele vereniging. Het is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies en lid te worden van de cultuurraad.

Er komt een einde aan de erkenning van de vereniging wanneer de vereniging gedurende 2 opeenvolgende jaren geen activiteiten heeft ingericht die betrekking hebben op het nagestreefde doel.

Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. Sociaal-culturele activiteiten organiseren in de gemeente Beveren, die openstaan voor de plaatselijke bevolking.
  2. Haar zetel in de gemeente hebben en bewijzen dat minstens de helft van de bestuursleden, met een minimum van twee, woonachtig is in de gemeente Beveren.
  3. Opgericht zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken.
  4. Haar activiteiten, haar werking voorstellen in de taal van de streek in overeenstemming met de taalwetgeving.
  5. Minimum 1 jaar sociaal-culturele werking kunnen bewijzen.
  6. De eventuele controle van de gemeente aanvaarden.

De aanvraag wordt via het aanvraagformulier ingediend bij de cultuurraad. De raad van bestuur onderzoekt de aanvraag en legt deze, vergezeld van een gemotiveerd advies, voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen beslist of de vereniging erkend wordt als sociaal-culturele vereniging.