Een vereniging kan door het gemeentebestuur erkend worden als sportclub. Het is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidies.
Er komt een einde aan de erkenning van de vereniging wanneer de vereniging gedurende 2 opeenvolgende jaren geen activiteiten heeft ingericht die betrekking hebben op het nagestreefde doel.

  • Sportactiviteiten organiseren in de gemeente Beveren, die openstaan voor de plaatselijke bevolking.
  • Haar zetel in de gemeente Beveren hebben.
  • Opgericht zijn zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerken.
  • Haar activiteit uitoefenen in de taal van de streek in overeenstemming met de taalwetgeving.
  • De eventuele controle van de gemeente aanvaarden.

De aanvraag tot erkenning wordt gericht aan de gemeentelijke sportraad (GSR), die deze aanvraag, samen met het advies van de GSR overmaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Het aanvraagdossier bevat naast het ingevulde aanvraagformulier volgende documenten

  • een exemplaar van de statuten of een omschrijving van het nagestreefde doel;
  • de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de bestuursleden;
  • de opgave van het aantal leden;
  • een verslag, samen met de nodige bewijsstukken over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorig werkjaar.