Gemeente Beveren heft een belasting op de privatisering van het openbaar domein.

Als de privatisering van het openbaar domein ook leidt tot inname van betalende parkeerplaatsen, wordt deze inname ook beschouwd als privatisering  van het openbaar domein en dus in aanmerking worden genomen bij de berekening van de belastbare aanslag.

Zijn van deze belasting vrijgesteld:

 • De privatieve inname door instellingen die ingevolge bijzondere wetten of decreten vrijgesteld zijn van alle of van sommige gemeentelijke belastingen.
 • De privatieve inname door mobiele verkoopruimten bij feestelijkheden en manifestaties met grote volkstoeloop. Deze vrijstelling moet uitdrukkelijk schriftelijk gegeven worden door het college van burgemeester en schepenen, op verzoek van de aanvrager.
 • De privatieve inname door niet-commerciële instellingen of organisaties. Deze vrijstelling moet uitdrukkelijk schriftelijk gegeven worden door het college van burgemeester en schepenen, op verzoek van de aanvrager.

De belasting heeft betrekking op:

 • Het uitstallen van koopwaren en van allerhande toestellen, opstellingen en voorwerpen zoals drank-, brood- en snoepgoedautomaten, om de verkoop te bevorderen, uitgezonderd deze die exclusief voor reclamedoeleinden worden gebruikt en hoogstens 1 m² grondoppervlakte innemen.
 • De verkopen in het kader van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten en latere wijzigingen, voor zover deze verkopen gebeuren door middel van een al of niet mobiele verkoopruimte, geplaatst op het openbaar domein en op onmiddellijk aan de openbare weg grenzende privéterreinen en commerciële parkeerterreinen, met uitsluiting van de verkopen die gebeuren in het kader van de door de gemeente georganiseerde openbare markten en de verkoop van bloemen aan de begraafplaatsen. 
 • Het uitvoeren van bouw-, onderhouds-, instandhoudings- en andere werken of werkzaamheden zoals schilderwerken, afbraakwerken, zandstralen e.a.:
  • Door het plaatsen of laten plaatsen van een container, betonbak, aanhangwagen, of gelijkaardige, hoofdzakelijk bestemd voor het opladen van afbraakmaterialen of verwerking ervan.
  • Door het plaatsen of laten plaatsen van bouwmaterialen, kranen, schutsels, stellingen, loodsen, al of niet mobiele werven e.a.
 • Het plaatsen van terrassen:
  • Door gebruik te maken van een constructie, afgedekt door een dak en voorzien van afsluitende windschermen, die zonder onderbreking op het openbaar domein is geplaatst, en bestemd om als handels- of horecazaak te worden uitgebaat.
  • Door gebruik te maken van tafels, stoelen en banken, al of niet geplaatst op een wegneembare vloer, al dan  niet omringd door een afsluitend windscherm en al dan niet overdekt door een tentzeil of parasol, en bestemd om als handels- of horecazaak te worden uitgebaat.
 • Het tijdelijk aanbrengen van bovengrondse en ondergrondse kabels en leidingen voor privaat gebruik.

U moet niks meebrengen.

maak online een afspraak

maak een afspraak

Het bedrag is afhankelijk van het soort inname dat gebeurt en de zone waarin deze inname gebeurt. De details vindt u terug in het belastingsreglement.