Als u niet meer verblijft op het adres waar u staat ingeschreven en als het onmogelijk is om uw nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om u ambtshalve af te voeren uit de registers. De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek.

Wie ambtshalve wordt uitgeschreven, heeft geen officieel adres meer, bestaat administratief niet meer in België en verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten. 

Om te vermijden dat u ambtshalve geschrapt wordt, kunt u een eventuele tijdelijke afwezigheid melden aan de dienst Burgerzaken.

U moet niks meebrengen.

Een ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister is gratis.