Bestuurderspas
Terrasvergunning

Plaatsen van een horecaterras op openbaar domein

Drankvergunning
Omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (milieuvergunning)
Uitbatingsvergunning voor specifieke sectoren
Inname openbaar domein
Parkeerverbod voor aannemers
Advies brandpreventie (bouwheren/bedrijven/publiek toegankelijke inrichtingen)
Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
Planologisch attest
Slachtvergunning
Toelating voor uitdelen van flyers/stalen
Vergunning voor uitbaten taxidienst (dienst individueel bezoldigd personenvervoer)