Een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GEM. RUP.) geeft uitvoering aan het ruimtelijk structuurplan. Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor een bepaald gebied of voor een bepaald thema onder meer vast:

 • wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn,
 • wat de inrichting is: waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden (zoals oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik) die moet voldoen,
 • het RUP kan ook vermelden op welke manier een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, binnen welke termijnen dat moet gebeuren en onder welke voorwaarden.

In de praktijk bevat een gemeentelijk RUP minstens een toelichtingsnota, een kaart met de feitelijke en juridische toestand en met de toekomstige toestand (grafisch plan) en stedenbouwkundige voorschriften. Eventueel bevat een RUP ook begeleidende studies zoals een milieueffectenrapport, een mobiliteitseffectenrapport, een ruimtelijk veiligheidsrapport, een masterplan, enz. Een gemeentelijk RUP richt zich naar het Ruimtelijk Structuurplan Beveren, het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Oost-Vlaanderen en het Structuurplan Vlaanderen.

Het planningsproces van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan bestaat uit vijf fasen met de bijhorende documenten: startnota en procesnota, de scopingnota, het (voor)ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan, het definitief ruimtelijk uitvoeringsplan.

Gedurende 2 fasen heeft de bevolking de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van het plan:

 • Tijdens de publieke raadpleging liggen de startnota en de procesnota ter inzage, en kan de bevolking zijn bemerkingen formuleren. Tijdens deze periode organiseert de gemeente ook een participatiemoment waarvan een verslag wordt gemaakt. In dezelfde periode vraagt de gemeente ook advies aan de betrokken adviesinstanties.
  De startnota wordt samen met de bemerkingen die gegeven werden tijdens de publieke raadpleging verwerkt tot een scopingnota, die de basis vormt voor het verdere proces.
   
 • Tijdens het openbaar onderzoek ligt het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ter inzage, en kan de bevolking opnieuw zijn bemerkingen formuleren. Op basis van deze bemerkingen geeft de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (afgekort: GECORO) een advies over eventuele aanpassingen aan het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.
  In een volgende stap stelt de gemeenteraad het plan definitief vast.